Helena Karu praktika Hendrikson & Ko-s

Kus käisid praktikal?
Käisin praktikal keskkonnakorralduse ja ruumilisele planeerimisega tegelevas ettevõttes Hendrikson & Ko.

Kuidas leidsid praktikakoha?
Teadsin firmast juba varem – mõned geograafia eriala vilistlased töötavad Hendrikson & Ko-s. Seetõttu oli suve alguses firmaga ühenduse võtmine justkui loogiline samm.

Kas ja kuidas koolis õpitud teadmised ning oskused aitasid kaasa praktikaülesannete täitmisele? Mis ülesandeid praktikal täitma pidid?
Kasuks tulid aines “Keskkonnamõju hindamine” saadud teadmised ning rühmatöö kogemus. Kuna praktikal oli vaja teha jooniseid QGIS-is, siis kulus marjaks ära asjaolu, et QGIS-i läks koolis erinevate õppeainete raames ikka ja jälle vaja. Kaudselt tulid kasuks ka ArcGIS-i aines õpitud oskused.

Tegelesin praktika jooksul kolme erineva projektiga. Esimesed kaks olid seotud keskkonnamõju strateegilise hindamisega (KSH) ja kolmas keskkonnamõju hindamisega (KMH).

KSH projektide osas oli minu ülesandeks vaadata QGIS-is kohaliku omavalitsuse rohelise võrgustiku paiknemist ja seda vajadusel muuta – võrgustikku kuhugi laiendada või kuskilt vähemaks võtta. Muutmise aluseks oli erinevatel kaardikihtidel paiknev info, näiteks asulate paiknemine, ohustatud liikide leiukohad ja maanteede ulukioht. Tehtud rohevõrgustiku muudatuste kohta tuli luua QGIS-is joonis ning samuti oli vaja muudatusi kirjalikult põhjendada KSH aruandes. Kel huvi teada saada, mis see roheline võrgustik täpsemalt on, saab uurida siit.

KMH projekti puhul tuli mul QGIS-is jooniseid uuendada ning aruandes mõningaid peatükke kirjutada, nii hästi kui oskasin. Tegu oli Tallinna väikse ringtee eelprojekti KMH aruandega.

Kas praktika oli tasustatud või tasustamata?
Praktika oli tasustatud, maksti tunnipõhiselt. Alguses sain miinimumtasu, hiljem juba miinimumist märgatavalt rohkem.

Kui kaua praktika kestis?
Praktika toimus 2020. aasta suvel vahemikus juuni lõpp kuni augusti lõpp. Tööpäevi tuli kokku 17, ent kuna juhendajad olid vahepeal puhkusel, siis venis praktikaperiood kahe kuu pikkuseks.

Millised ootused sul praktikale minnes olid ja mil määral need täitusid?
Üheks ootuseks oli uue kogemuse saamine ja õppimine, see mõistagi täitus. Teisalt oli mu algne ootus (plaan) tegelikult Hendrikson & Ko-sse tööle minna. Eeldasin, et pärast praktikaperioodi jään sinna pikemaks ajaks, sest mu soov oli suvel erialane töö leida ning töömaailmasse sukelduda. Reaalsus aga näitas, et bakalaurusetaseme teadmised sellises firmas täistööajaga ei võimalda tegutseda. Põhjus on selles, et geograafia bakalaureus annab nii üldised teadmised kõigest, ent Hendrikson & Ko-s tuleb töötajal pidevalt rakendada spetsiifilisi teadmisi. Vajalikud spetsiifilised teadmised aga saadakse magistriõpingute ja/või varasema erialase töökogemuse kaudu. Minu senised teadmised võimaldasid täita vaid lihtsamaid ülesandeid.

Mida praktikakogemus sinus kõige rohkem arendas?
Praktikakogemus arendas kriitilist mõtlemist ning seoste loomist. Palju tuli erisugust tekstimaterjali läbi töötada ja sellest uut infot sünteesida. Samuti laienes mu maailmapilt.

Räägi kõige põnevamast juhtumist, mis praktikal olles juhtus.
Augustis toimusid firma suvepäevad, kuhu mindki kaasa kutsuti. Sõitsime kaheks päevaks Põlvamaale. Esimesel päeval kanuutasime Võhandu jõel, teisel päeval külastasime Räpina paberivabrikut ja Räpinas asuvat Hendrikson & Ko harukontorit. Räpina paberivabrik on kusjuures Eesti kõige vanem tänini töötav tööstusettevõte, mille kirjapandud ajalugu algas 1728. aastal. Lisaks jõudsime Loomemajja, Aianduskooli juures asuvasse parki ning Räpina sadamasse. Tegu oli põneva kahe päevaga suuresti seetõttu, et seltskonna ülejäänud liikmed olid minust tunduvalt vanemad.


Räpina paberivabrik. Autor: Andrus Karpson


Räpina park. Autor: Toivo Lees

Mida soovitaksid praktikale kandideerijale?
Mõtle läbi, miks praktikale kandideerid ning mis on su ootused. Uuri kindlasti võimalikult palju firma tausta kohta. Juhul kui praktika on tasustamata või on võimalus, et saab olema tasustamata, siis mõtle järele, kas firma tegevusalast tulenevad praktikaülesanded võiksid olla sulle isiklikus plaanis piisavalt köitvad ja huvitavad. See on minu meelest väga oluline faktor, mida silmas pidada, välja arvatud juhul, kui su peamine soov on saada ükskõik milline uus kogemus. Uuri ka sõprade ja tuttavate käest, kas nad teavad kedagi, kes konkreetses firmas töötab või on neil kaugemaid tutvuseid – sedasi on võimalik veel paremini n-ö “maad kuulata”.